ประวัติความเป็นมาของปีรามิด

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

อารยธรรมแห่งอียิปต์

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง.32101
ครูที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
วิชาที่เกี่ยวข้องกับ โครงงานประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส 32170
ครูที่ปึกษากลุ่มสาระ อาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

จุุดประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของพีรามิด
2.เพื่อศึกษาควาทสัมคัญของพีรามิดในอียิปต์
3.เพื่อศึกษาความมหัศจรรย์ของพีรามิดแห่งอียิปต์ในสมัยโปราณ

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1.การสร้างปีรามิดของชาวอียิปต์สะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่องใดและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของอียิปต์อย่างไร
2.เพราะเหตุใดชาวอียิปต์จึงเรียกวิญญาณเป็นอมตะเรียกว่าอะไรมีความหมายว่าอะไร
3.อารยะธรรมมีความเป็นมาเกี่ยวกับวิญญาณอมตะของชาวอิยิปต์อย่างไรเพราะเหตุใด
4.ทำไมดวงวิญญาณแห่งอิยิปต์จึงเป็นอมตะ
5.ทำไมทุกคนจึงต้องเข้ามาศึกษาอารยธรรมอียิปต์

การดำเนินงาน/โครงงาน
-ตั้งหัวข้อโครงงานที่ต้องการศึกษา
-สืบค้นข้อมูล
-วิเคราะห์ข้อมูล
-สรุปข้อมูล
-เผยแพร่ข้อมูล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ทราบถึงความเป็นมาของปีรามิดว่ามีความเป็นมาอย่างไร
2.ได้ทราบถึงความมหัศจรรย์ของปีรามิดแห่งอียิปในสมัยโปราณ
3.ได้ทราบถึงความสัมคัญของปีรามิดในอียิป

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น